JULKAISUJA VUODESTA 1996

2019 

KAJANOJA, JOUKO

Vapaaehtoistoiminta ja sosiaalinen pääoma. Sini Hirvonen & Satu Puolimatka (toim.): Vapaaehtoistoiminnan arvo. Kansalaisareenan julkaisuja 2/2019. Helsinki: Kansalaisareena ry.

KAJANOJA, JOUKO

Prekaarius muokkaa työelämää. Talous & yhteiskunta 1/2019, 72-73.

2018

KAJANOJA, JOUKO

Esipuhe ja tietolaatikkoja työvoimapolitiikan määrärahoista ja työttömyyden kustannuksista. Teoksessa Jouko Kajanoja (toim.): Työllisyyskysymys. Helsinki: Into Kustannus.

KAJANOJA, JOUKO

Työtakuu. Teoksessa Jouko Kajanoja (toim.): Työllisyyskysymys. Helsinki: Into Kustannus.

KAJANOJA, JOUKO

Lisää pohdintaa perustulosta. Yliopisto-lehti 1/2018.

2017

ALAJA, ANTTI & KAJANOJA, JOUKO

Paltamo Full Employment Experiment in Finland: A Neo-chartalist Job Guarantee Pilot Program? Teoksessa Michael J.Murray& MathewForstater (toim.): The Job Guarantee and Modern Money Theory. London: Palgrave Macmillan.

KAJANOJA, JOUKO

Työvoimapolitiikan tulevaisuuden näkymät. Ydin 3/2017, 61-65.

KAJANOJA, JOUKO

Työtakuu uuden työllisyyspolitikan avaimena. Peruste 7.6.2017.

KAJANOJA, JOUKO

Osallistumistulo. TVYtter 3/2017

2016

KAJANOJA, JOUKO

Aktiivinen kansalaistoiminta – avain hyvään yhteiskuntaan? Peruste 5.10.2016.

KAJANOJA, JOUKO & LAKKALA, KEIJO

Sosialismi sosiaalisena omistuksena. Peruste 1-2/2016, 72-81.

KAJANOJA, JOUKO                  

Sosiaalipolitiikka. Historia, nykytila ja tulevaisuus. Helsinki: Kansan Sivistystyön Liitto.

KAJANOJA, JOUKO & EERO YRJÖ-KOSKINEN

(toim.) Hajoaako Unioni? Kirjoituksia EU:n kohtalon kysymyksistä. Helsinki: Into Kustannus.

2015

KAJANOJA, JOUKO

Kumppanuusyhteiskunta. Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti 4.6.2015.

KAJANOJA, JOUKO

Rakenteelliset uudistukset ja inhimillinen ja sosiaalinen pääoma. Kansantaloudellinen aikakauskirja 111 (2), 241-244.

PERKIÖ, JOHANNA & KAJANOJA, JOUKO

Perustulo ja uusi työllisyyspolitiikka. Teoksessa Mikko Jakonen & Tiina Silvasti (toim.): Talouden uudet muodot. Helsinki: Into.

2014

KAJANOJA, JOUKO

Vaihtoehtoiset tavat ymmärtää hyvinvointia ja sen suhdetta talouteen. Teoksessa Riitta Särkelä & Aki Siltaniemi & Päivi Rouvinen-Wilenius & Heikki Parviainen & Eija Ahola (toim.): Hyvinvointitalous. Helsinki: SOSTE.

KAJANOJA, JOUKO

Paltamon kokeilu nuorten työllistämisen mallina. Teoksessa Gretschel, Anu & Paakkunainen, Kari & Souto, Anne-Mari & Suorpää, Leena (toim.): Nuorisotakuun arki ja politiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 150.

HAGFROS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO & KOMU, MERJA
The Virtuous Circle of the Welfare State Revisited. Working papers 54/2014. Helsinki: Kela Research Department 

KAJANOJA, JOUKO & TAIPALE, KAARIN
(toim.): Euroopan mahdollisuus. Helsinki: Into Kustannus.

2013 

KAJANOJA, JOUKO

Kirjoittaja teoksessa Kokko, Riitta-Liisa; Nenonen, Tellervo; Martelin, Tuija; Koskinen, Seppo (toim.) (2013): Työllisyys, terveys ja hyvinvointi - Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009-2013. Hankkeen loppuraportti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 18/2013.

KAJANOJA, JOUKO

Työllistettyjen käsityksiä Paltamon työllistämiskokeilusta. Raportti on luettavissa osoitteessahttp://www.thl.fi/paltamo /Julkaisuja 

KAJANOJA, JOUKO

Hyvinvointiteoria ja hyvinvointivaltio – Len Doyalin ja Ian Goughin teoria universaaleista tarpeista. Teoksessa Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. A Tutkimuksia 38.

2012

KAJANOJA, JOUKO & HAGFORS, ROBERT

Sosiaalimenot, sosiaalinen pääoma ja hyvä kehä. Teoksessa Antti Alaja (toim.): Kriisikierteestä hyvän kehään. Helsinki: Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 4/2012.

NENONEN, TELLERVO & KAJANOJA, JOUKO

Paltamon Työtä Kaikille –kokeilun prosesseja, haasteita ja onnistumisia 2009–2012. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi. Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus 2009–2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 74/2012.

KAJANOJA, JOUKO

Vad avspeglar finlandssvenskarnas starka sociala kapital? In Jukka Surakka & Markku T. Hyyppä (ed.): Social delaktighet. Arcada Publikation 1/2012. Helsingfors: Arcada.

HONKANEN, PERTTI & KAJANOJA, JOUKO

Steps towards Basic Income – Case Finland. Paper presented in the 14thBien Congress in München 14 - 16.9.2012

2011

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO & KOMU, MERJA

Sosiaalipolitiikka ja sosiaalinen kestävyys. Teoksessa Anneli Pohjola & Riitta Särkelä (toim.): Sosiaalisesti kestävä kehitys. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

KAJANOJA, JOUKO & HAGFORS, ROBERT

Hyvän kehä sosiaalipolitiikan ytimenä. Teoksessa Tuija Kotiranta & Petteri Niemi & Raili Haaki (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta. Helsinki: Gaudeamus.

KAJANOJA, JOUKO & PERKIÖ, JOHANNA

Perustulostako pelastus? Teoksessa Mika Rönkkö (toim.): Toisenlaisen maailman manifesti. Helsinki: Into Kustannus Oy.

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO

Hyvän kehän teoria. Teoksessa Juho Saari (toim.): Hyvinvointi. Helsinki: Gaudeamus.

2010

KAJANOJA, JOUKO

Sosiaalinen pääoma, terveyspolitiikka ja syrjäytymisen kustannukset / Social Capital Health Policy and the Social Exclusion. Teoksessa Päivi Rouvinen-Wilenius & Pirjo Koskinen- Ollonqvistn (toim.): Vastine rahalle – kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen / Value for Money – The Cost-Effectiveness of Health Promotion. Helsinki: Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2010

KAJANOJA, JOUKO & KAUHANAN, MERJA & TIAINEN, PEKKA

Uusi suunta työllisyyspolitiikkaan. Teoksessa Heikki Taimio (toim.): Hyvinvointivaltion suunta – nousu vai lasku? Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL.

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO

Hyvän kehän teoria ja sosiaaliset mahdollisuudet. Teoksessa Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.): Hyvinvoinnin uusi politiikka. Johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 27.

KAJANOJA, JOUKO

Hyvinvointivaltio tarvitsee uuden suunnan. Helsinki: Vasemmistofoorumi. Peruste 2/2010.

KAJANOJA, JOUKO

Taloudellisen maailmankuvan muunnelmia. Teoksessa Marjatta Bardy & Sanna Parrukoski (toim.): Hyvinvointi ilmastonmuutoksen oloissa? Keskusteluavauksia tulevaisuusvaliokunnalle. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2010.

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO

Welfare State and Social Sustainability. An application of SEM and SOM in a virtuous circle environment. Helsinki: The Social Insurance Institution of Finland. Online working papers 15/2010.

KAJANOJA, JOUKO & KAJANOJA, ANNA-MAIJA

Sosiaalinen pääoma. Osviitta. Työohjauksen ammattilehti. 1/2010

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO

Hyvän kehän hypoteesi. Teoreettista taustaa ja empiiristä arviointia. Helsinki: Kela. Nettityöpapereita 12/2010.

KAJANOJA, JOUKO & KAJANOJA ANNA-MAIJA

Sosiaalinen pääoma ja kokemuksia yhteisöllisyyden rakentamisesta. Helsinki: Kauppalehti, Johtamisen käsikirjat 1/Maaliskuu 2010, 7.1, pp. 1-27.

KAJANOJA, JOUKO

Mallin prosessiarviointi. Teoksessa Riitta-Liisa Kokko & Pirjo-Liisa Kotiranta (toim.): Työllisyys, terveys ja hyvinvointi. Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus 2009-2013. I osaraportti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010

2009

KAJANOJA, JOUKO & KIVELÄ, SIRKKA-LIISA & RITAKALLIO, VELI-MATTI

Pensions, Health and Long-term Care. Annual National Report 2009. www.soscialprotection.eu/Finland - asisp Annual Report 2009.

KAJANOJA, JOUKO & KIVELÄ, SIRKKA-LIISA

Asisp Comment on the Member States' autumn 2009 reports on the implementation of their National Reform Programmes, Finland. www.soscialprotection.eu/Finland - asisp comment on the 2009 Implementation Report 2009.

KAJANOJA, JOUKO & SIMPURA, JUSSI

Yhdistys 1990-luvulta 2000-luvulle. Teoksessa Risto Jaakkola & Sakari Kainulainen & Keijo Rahkonen (toim.) Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908 – 2008. Helsinki: Edita 2009.

KAJANOJA, JOUKO

Kokemuksia yhteisöllisyyden rakentamisesta. Johtamisen kymmenen käskyä. Teoksessa Jukka-Pekka Heikkilä & Harri Hyyppä & Risto Puutio (toim.) Yhteisön lumo. Systeemisiä kytkeytymisiä. Oulu: Metanoia Instituutti.

KAJANOJA, JOUKO

Measuring social development. In Mikko Perkiö (toim.): Perspectives to Global Social Development. Tampere: Tampere University Press, 2009.

KAJANOJA, JOUKO

Sosiaalinen pääoma: yhteisöllisyyden paluuta vai henkistä väkivaltaa. Yhteiskuntapolitiikka 2009 (1).

2008

KAJANOJA, JOUKO

Hyvinvointivaltio vahvistaa sosiaalista pääomaa. Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus 2008 (2): 31-34.

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA JOUKO

Toimeentuloturva investointina sosiaaliseen pääomaan. Julkaisussa Pentti Arajärvi ja Riitta Särkelä (toim.): Leipää ja lämpöä. Näkökulmia sosiaalisturvan uudistamiseksi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2008.

KAJANOJA, JOUKO

EU ja sosiaalipolitiikka. Kirjoitus Vasemmistoliiton EU-politiikkaa käsittelevässä julkaisu. 2008.

KAJANOJA, JOUKO

Suomalaisten hyvinvointi. Yhteiskuntapolitiikka 2008 (4).

2007

KAJANOJA, JOUKO

Tutkimus kansalaisten tasolta. Diakonian tutkimus aikakauskirja 2007, (2): 168-171.

KAJANOJA, JOUKO

Perusturvan pulmat ja uudistamisen vaihtoehdot. Yksi Riitta Särkelän ja Anne Erosen toimittaman kirjan kirjoittajista. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2007.

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO

Welfare state, social capital and protection against risks. Risk and Rationalities Conference, Queens' College, Cambridge, 29th - 31 March 2007. http://www.kent.ac.uk/scarr/events/rrcontext.htm

KAJANOJA, JOUKO

Sosiaalipolitiikan näkökulma hyvinvointivaltion tulevaisuuteen. Futura 2007: (1): 35-39.


KAJANOJA, JOUKO

Syrjäytymisen kustannuksista. Diakonia 2007; (1): 16–17. 

2006

HEIKKILÄ, MATTI & MOISIO PASI & RITAKALLIO, VELI-MATTI & BRADSHAW, JONATHAN & KUIVALAINEN SUSAN & HELLSTEN KATRI & KAJANOJA, JOUKO
Poverty policies, structures and outcomes in the EU 25. Report for the Fifth European Round Table on Poverty and Social Exclusion, 16–17 October 2006, Tampere. Helsinki: Stakes, 2006.

HONKANEN, PERTTI & KAJANOJA, JOUKO
Vähimmäisturvan kehityksestä ja kehittämisestä. Rapautumaan päästetylle kansalaisten vähimmäisturvalle kaivataan uutta kehittämisohjelmaa. Talous & Yhteiskunta 2006; (3): 36–41.

2005

KAJANOJA, JOUKO
Hyvinvointi ja hyvinvointivaltio – Len Doyalin ja Ian Goughin hyvinvointiteoria. Julkaisussa: Juho Saari (toim.): Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa. 2. korjattu painos. Helsinki: Yliopistopaino Kustannus, 2005: 93–121.

KAJANOJA, JOUKO
Hyvinvointivaltio hyvinvoinnin mittareilla arvioituna. Kytkin 2005; (3): 9–14.

KAJANOJA, JOUKO
Hyvä lapsuus – avain menestyvään kansantalouteen? Julkaisussa: Takala, Pentti (toim.): Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin? Helsinki: Kela, 2005: 234–247.

KAJANOJA, JOUKO
Kolmen luukun asiakkaat. Sosiaaliturva 2005; 93 (6): 4–5.

KAJANOJA, JOUKO
Koulutus pitää yhteiskunnan koossa. Aikuiskoulutuksen maailma 2005; (2): 10–12.

KAJANOJA, JOUKO
Köyhyyspolitiikka tuottaa köyhyyttä? Sosiaaliturva 2005; 93 (16): 24–25.

KAJANOJA. JOUIO
Mitä on hyvinvointi? Kuntapuntari 2005; (3): 3–8.

KAJANOJA, JOUKO
Toimeentulotuen parannus pahensi köyhyysongelmaa? Julkaisussa: Syvärinen, Katja & Kaakkurinniemi, Tapani (toim.) Kohti punaista planeettaa. Työ, demokratia ja globalisaatio -hankkeen loppuraportti. Helsinki: Kansan Sivistystyön Liitto, 2005: 65–70.

KAJANOJA, JOUKO
Varhaisen syrjäytymisen talous. Varpu 2005: 38 B: 26–27.

2004

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO & KANGAS, OLLI
Sosiaalivakuutuksen laajuudesta, taloudesta ja oikeutuksesta. Julkaisussa: Hellsten, Katri & Helne Tuula (toim.) Vakuuttava sosiaalivakuutus? Helsinki: Kela, 2004: 284–307.

2003

KAJANOJA, JOUKO
Luottamusta etsimässä. Janus 2003; 11 (2): 156-160.

KAJANOJA, JOUKO
Nykyinen kannustinpolitiikka lisää rakenteellista työttömyyttä ja haittaa taloutta? Julkaisussa: Kananen, Pentti & Salonen-Soulié, Ulla (toim.): Kannustavan sosiaaliturvan haaste. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 5, 2003: 37-48.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointi. Julkaisussa: Helne, Tuula & Julkunen, Raija & Kajanoja, Jouko & Laitinen-Kuikka, Sini & Silvasti, Tiina & Simpura, Jussi: Sosiaalinen politiikka. Helsinki: WSOY, 2003: 215-239.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalipolitiikka ja talousteoria. Julkaisussa: Helne, Tuula & Julkunen, Raija & Kajanoja, Jouko & Laitinen-Kuikka, Sini & Silvasti, Tiina & Simpura, Jussi: Sosiaalinen politiikka. Helsinki: WSOY, 2003: 183-213.

KAJANOJA, JOUKO
Talouspolitiikan kolme kohtalon kysymystä. Julkaisussa: Allén, Tuovi & Karhu, Matti (toim.) Pennejä taivaasta? Talouspolitiikkakoulutusta 25 vuotta. Helsinki: Sitran julkaisusarja 255, 2003: 298-310.

2002

KAJANOJA, JOUKO & SIMPURA, JUSSI
Sosiaalisen pääoman lupaukset. Julkaisussa: Kajanoja, Jouko & Kiander, Jaakko & Voipio, Iikko B. (toim.) Tutkimus ja talouspolitiikka. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 33, 2002: 161-181.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma ja yhteiskunnalliset jaot. Julkaisussa: Piirainen, Timo & Saari, Juho (toim.) Yhteiskunnalliset jaot ? 1990-luvun perintö? Helsinki: Gaudeamus, 2002: 160-178.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalisten normien taloudellinen merkitys. Esimerkkeinä syrjäytyminen ja päivähoito. Julkaisussa: Ruuskanen, Pertti (toim.) Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002: 181-199.

KAJANOJA, JOUKO
Theoretical bases for the measurement of quality of life. Julkaisussa: Gullone E, Cummins RA, eds. The universality of subjective well-being indicators. A multi-disciplinary and multi-national perspective. Social Indicators Research Book Series, Volume 16. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002: 63-80.

2001

KAJANOJA, JOUKO
Huono-osaisuuden hinta. Julkaisussa: Irmeli Järventie & Hannele Sauli (toim.): Eriarvoinen lapsuus. Porvoo: WSOY, 2001: 193-208.

KAJANOJA, JOUKO
Yhteiskuntasuunnittelun pitkä marssi - tiensä päässä? Yhteiskuntasuunnittelu 2001; 39 (1): 82-88.

2000

KAJANOJA, JOUKO
Inhimilliset ja sosiaaliset voimavarat tietoyhteiskunnassa. Talous & Yhteiskunta 2000; 28 (1): 32-36.

KAJANOJA, JOUKO
Oppiminen sekä inhimillinen ja sosiaalinen pääoma. Julkaisussa: Ulrica Gabrielsson (toim.): Laatuyhteiskunta. Helsinki: Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran julkaisuja 2, 2000: 49-51.

KAJANOJA, JOUKO
Social capital and economic efficiency. Julkaisussa: Jouko Kajanoja & Jussi Simper (toim.): Social capital - global and local perspectives. Helsinki: Government Institute for Economic Research, VATT-publications 29, 2000: 41-46.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma ja kolmas sektori. Hyvinvointikatsaus 2000; (1): 21-24.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma ja talouden tehokkuus. Julkaisussa: Jouko Kajanoja & Jussi Simpura (toim.): Sosiaalinen pääoma: globaaleja ja paikallisia näkökulmia. Helsinki: Stakesin raportteja 252, 2000: 57-64.

KAJANOJA, JOUKO
Syrjäytymisen hinta. Julkaisussa: Heikkilä M, Karjalainen J, toim. Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros. Helsinki: Gaudeamus, 2000: 233-249.

1999

KAJANOJA, JOUKO
Comment on elements of an ideal urban policy. Julkaisussa: Niskanen E, Voipio IB, eds. Seminar on urban economic policy. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-muistioita 41, 1999: 39-42.

KAJANOJA, JOUKO
Globalisaatio, työelämä ja syrjäytyminen. Julkaisussa: Kosonen P, Simpura J, toim. Sosiaalipolitiikka globalisoituvassa maailmassa. Helsinki: Gaudeamus, 1999: 142-166.

KAJANOJA, JOUKO
Lasten päivähoidon talous. Yhteiskuntapolitiikka 1999; 64: 158-168.

KAJANOJA, JOUKO
Lasten päivähoito investointina. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-tutkimuksia 50, 1999.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma. Julkaisussa: Reino Hjerppe & Seija Ilmakunnas & Pirkko Valppu & Iikko B. Voipio (toim.): Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-vuosikirja 1999. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 28: 2, 1999: 275-288.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalisen pääoman merkitys. Social capital. Kuopio: Snellman-instituutti, Series B 42, 1999.

KAJANOJA, JOUKO
Syrjäytyminen, työvoiman tarjonta ja työllisyys. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-keskustelualoitteita 211, 1999.

1998

KAJANOJA, JOUKO
Hyvinvointivaltion tuottava rooli. Julkaisussa: Hjerppe R, Mäkelä P, toim. Tehokkaampaan julkiseen talouteen. VATT-vuosikirja 1998. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 25, 1998: 167-175.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma - sosiaalinen murros talousajatteluun? Tiedepolitiikka 1998; 23 (4): 15-22.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointivaltio. Julkaisussa: Kajanoja J, Simpura J, toim. Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 24, 1998: 45-51.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma. Yhteiskuntapolitiikka 1998; 63: 36-49.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalisen pääoman lyhyt historia. Julkaisussa: Jouko Kajanoja & Jussi Simpura (toim.): Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 24, 1998: 37-44.

SIMPURA, JUSSI & KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma - talous valtaamassa sosiaalisen vai sosiaalinen talouden? Julkaisussa: Jouko Kajanoja & Jussi Simpura (toim.): Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 24, 1998: 7-11.

1997

KAJANOJA, JOUKO
Hyvinvointivaltio investointina inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-keskustelualoitteita 144, 1997.

KAJANOJA, JOUKO
Kommunikatiivisuus ja marxismi. Julkaisussa: Jukka Heiskanen (toim.): Marx ja villi länsi. Helsinki: Demokraattinen Sivistysliitto, 1997: 77-98.

1996

KAJANOJA, JOUKO
Kommunikatiivinen yhteiskunta. Puheenvuoro hyvinvointivaltiosta. Helsinki: Tammi, 1996. (Väitöskirja.)